6 juni
Laatste verkoopdag

Cookiebeleid

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

Lierse Asperges (Paul en Josée Vercammen-Broes) met zetel te Spreet 11, 2500 Lier, België.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met "Lierse Asperges" via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) ( URL ).

------------------

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Paul en Josée Vercammen-Broes, met maatschappelijke zetel te Spreet 11, 2500 Lier en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0702284948 (hierna: De Lierse Asperges).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mail adressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

De Lierse Asperges stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

De Lierse Asperges stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

  • Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres
  • Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
  • Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;
  • Categorie 4: facturatiegegevens;

2.2. De Lierse Asperges kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • Via serverlogs bij het bezoeken van de website
  • Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  • Tijdens jouw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 12.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

De Lierse Asperges stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

3.1. Algemene doeleinden:

De Lierse Asperges zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van De Lierse Asperges om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

Categorie 3: Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

Categorie 4: De levering en facturatie van door jou aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van De Lierse Asperges.

3.2. Direct Marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan De Lierse Asperges jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

De Lierse Asperges zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen De Lierse Asperges en jouw.

Artikel 5 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Lierse Asperges. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@lierseasperges.be, per post naar Spreet 11, 2500 Lier. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan De Lierse Asperges aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde jou persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door De Lierse Asperges en door advertentienetwerken waaraan De Lierse Asperges deelneemt.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. De Lierse Asperges is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt van op De Lierse Asperges door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van De Lierse Asperges.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Privacy maatregelen

9.1. De Lierse Asperges heeft volgende maatregelen genomen om de privacy van zijn bezoekers te beschermen: Google Analytics ingesteld aan de hand van de voorschriften van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (zie handleiding 08/2018).

9.2. Deze website gebruikt een nieuwsbriefplatform voor de verwerking van binnenkomende contactaanvragen en het beheer van de nieuwsbrief. Hier kan je steeds een opt-out voor aanvragen bij De Lierse Asperges of via de uitschrijflinks van de nieuwsbrieven. Unsubscribed contacten worden maandelijks definitief verwijderd uit de database.

Artikel 10 – Cookies

10.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.

Laatste update van deze verklaring: 20/06/2020.